Dom św. Józefa

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny w Lublinie

Ważne informacje


Rodzice którzy  przyprowadzą dzieci do przedszkola proszeni są poczytać te instrukcje. Przy wejście do przedszkola trzeba potwierdzić podpisem zapoznanie i akceptacji te procedury bezpieczeństwa. Dziękujemy za współpracę ze względu na zdrowie naszych dzieci i nas samych.
Procedury
obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym im. Św. Józefa w Lublinie podczas pandemii COVID-19.
                                                           Maj/czerwiec 2020

I. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

1.       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola, do odwołania nie wchodzą do budynku przedszkola. Dzieci są przekazywane przy drzwiach wejściowych uprawnionemu pracownikowi.
2.     Kontakt pracowników przedszkola z rodzicami, do odwołania będzie odbywać się na miejscu przez domofon lub osobiście po telefonicznym uzgodnieniu z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
3.     Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
4.     Wchodząc do przedszkola rodzice/opiekunowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (środki do dezynfekcji są udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu, niedostępnym dla dzieci). Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
5.     Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
6.     Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
7.     Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
8.     Dzieci do placówki nie przynoszą żadnych zbędnych rzeczy (np. zabawek, koców, maskotek itp).
9.     Na terenie przedszkola ogranicza się  przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10.  Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przy wejściu do przedszkola, jeśli zaistnieje taka konieczność oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
11.  Rodzice, przekazując dziecko pod opiekę przedszkola, biorą pełną odpowiedzialność za podjętą dobrowolnie przez siebie decyzję oraz potwierdzają, że nie będą kierowali żadnych roszczeń finansowych ani prawnych w stosunku do przedszkola w sytuacji zachorowania swojego dziecka lub rozprzestrzeniania się wirusa w swoim środowisku.
12.  Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzice akceptują wszystkie obowiązujące w nim procedury bezpieczeństwa, co potwierdzają poniżej własnoręcznym podpisem.
II. Procedura organizacji opieki w przedszkolu.

1.     Po przyjściu dziecka  do placówki upoważniony pracownik przedszkola pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni,  przyprowadza dziecko do sali i przekazuje je nauczycielom. 
2.     Przed wejściem do (sali na zajęcia) dziecko myje ręce wodą z mydłem pod opieką upoważnionego pracownika przedszkola. Dzieci myją regularnie ręce wodą
z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety i w razie potrzeby.
3.     Do każdej sali są przyporządkowani ci sami opiekunowie oraz stała grupa dzieci.
4.     Na zajęcia udostępnione są dwie sale zajęć o powierzchni 65m2 oraz 34 m2. Jadalnia oraz toalety. W grupie maksymalnie może przebywać 12 dzieci.
5.     W szczególnych sytuacjach Organ Prowadzący może wyrazić zgodę na przebywanie jeszcze  2 dzieci w wymienionych wyżej grupach.
6.     W pierwszej kolejności do przedszkola będą mogły uczęszczać dzieci obu pracujących rodziców z zachowaniem pierwszeństwa dla pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   Inne dzieci będą przyjmowane do placówki w miarę wolnych miejsc.
7.     Z sali zostają usunięte wszelkie przedmioty (np. maskotki), trudne w codziennej dezynfekcji.
8.     Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również podczas zajęć. 
9.     Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
10.  Należy dokumentować w protokole wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, wyłączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków itd. Czynności te mają być wykonywane tak, żeby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
11.  Ponadto po zakończeniu pracy w przedszkolu zaleca się gruntowne dezynfekowanie wszystkich przedmiotów zmywalnych znajdujących się w sali. Po zakończonych zajęciach zaleca się dokładne wywietrzenie sal zajęć.
12.  Zaleca się przebywanie na „małym placu zabaw” należącym do przedszkola z uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości.  
13.  Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany (huśtawki, sprzęt sportowy), co wykona odpowiedzialny pracownik.
14.  Nie organizuje się w czasie epidemii COVID-19 żadnych wyjść, wyjazdów poza teren placówki
15.  W razie konieczności( np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych) personel przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
16.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, kuchni i zmywalni  zostają umieszczone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczek oraz prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek jednorazowych.
17.  W miarę przybywania liczby chętnych dzieci do przedszkola, organ prowadzący zapewni taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny posiłków oraz zabawy na dworze).
18.  Personel przedszkola akceptuje wszystkie obowiązujące w nim procedury bezpieczeństwa, zobowiązuje się do ich stosowania oraz potwierdza, że dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w przedszkolu, co potwierdza poniżej własnoręcznym podpisem.

III. Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków.

1.     Poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP przedszkola zaleca się aby na terenie kuchni oraz zmywalni przebywały tylko osoby do tego wyznaczone.
2.     Pracownicy są zobowiązani do utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy;  mycia i dezynfekcji stanowisk, opakowań produktów, sprzętu kuchennego oraz naczyń i sztućców.
3.     Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych.
4.     Naczynia oraz sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 C.
5.     Wszelkie powierzchnie w kuchni oraz zmywalni zostają dezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem po każdorazowym użyciu.
6.     Pracownicy obsługi nie kontaktują się z z pozostałym personelem placówki.
7.     Dzieci spożywają posiłki w jadalni z zachowaniem ustalonego dystansu oraz zachowaniem wymaganej dezynfekcji (stół, krzesełko).


IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej
u dziecka lub personelu przedszkola w tym zachorowania na COVID-19.

1.     Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2.     Jeżeli pracownicy lub rodzice dziecka zauważają niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do przedszkola. W tej sytuacji powinni się skontaktować telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym oraz powiadomić dyrektora przedszkola.
3.     W przedszkolu zostało przygotowane pomieszczenie („rozmównica”) służące do odizolowania dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące.
4.     W pomieszczeniu dziecko z podejrzanymi objawami będzie przybywać pod opieką uprawnionego pracownika w oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów, którzy, po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji, powinni niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie samodzielnie Sanepidu oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
5.     W przypadku ryzyka zarażenia dziecka lub pracownika przedszkola należy odizolować teren przedszkola oraz poddać go gruntowanemu sprzątaniu lub dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-epidemiologicznej.


Komentarze

Otwarcie przedszkola po pandemii

Szanowni Państwo, drogie dzieci,
Planujemy otwierać przedszkole od 25. Maja. Prosimy o zapisanie dziecka osobiście na telefon s. Małgorzaty 607 23 80 32.
Przypominamy, że na razie grupy będą mniejsze i że pierwszeństwo mają  rodzice pracujące.

Dzięki Bogu możemy uruchomić naszą pracę opiekuńczo-edukacyjną z waszymi dziećmi.
Z radością czekamy na telefony rodziców i serdecznie pozdrawiamy.

                                     Siostry i Panie z Przedszkola im. św. JózefaKomentarze

Zajęcia dla grup p. Ewy i p. Kasi

Cztery pory roku w gospodarstwie

1.”Od wiosny do wiosny” – Rodzic zachęca dziecko do wysłuchania wiersza: Poproszę, żebyś zamknął/- ęła oczy i spróbował/-a sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie opisanym w wierszu. Podczas słuchania postaraj się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione.

Od wiosny do wiosny

Hanna Zdzitowiecka
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Z lodu uwalnia się rzeka
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem…
To wiosna! Wiosna na świecie!
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Dni coraz dłuższe, gorętsze
pod lipą ciche pszczół brzęki,
woń siana płynie powietrzem,
z pól żniwne słychać piosenki,
zakwitły malwy przed chatą…
Lato na świecie! Już lato!
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
W sadzie już jabłko dojrzewa
niebem sznur ptaków mknie długi.
Liście się złocą na drzewach
idą jesienne szarugi
wiatr nagle drzewa gnie w lesie…
Jesień na świecie! Już jesień!
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Długie i ciemne są noce
śniegową włożył świerk czapę
śnieg w słońcu tęczą migoce
i sople lśnią pod okapem,
rzekę pod lodem mróz trzyma…
Zima na świecie! Już zima!
Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Ze snu się budzi leszczyna
i nową wiosnę zaczyna!

2. Pytania do tekstu: Czy udało Ci się zapamiętać, które pory roku są przedstawione w wierszu? Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?
3. Cechy czterech pór roku – rozmowa z dziećmi.
4. „Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. Rodzic rozdaje kartki, na których dziecko rysuje duże koła i je wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tnie na niewielkie kawałki – będą udawać pokarm kurek. Następnie dziecko za pomocą słomek przenosi papiero­we ścinki na wycięte koła, przelicza je,
5. Cztery pory roku w muzyce – koncert do posłuchania
https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us
6. „Moja ulubiona pora roku” – praca plastyczne, technika dowolna.
Zdjęcia prac proszę przesłać na e-maila [email protected]
Komentarze

Pani Agata pisze

Kochane dzieci

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i wspaniale spędzacie czas w domu a zarazem tęsknicie za przedszkolem oraz swoimi Paniami i Siostrami😊 Mam również nadzieję, że umieszczone na stronie naszego przedszkola https://www.dom-swietego-jozefa.pl/Wydarzenia/ ćwiczenia, gry i zabawy edukacyjne sprawiają Wam wiele radości oraz przyczyniają się do ciągłego rozwoju.
Zachęcam do wysyłania zdjęć swoich prac oraz dzielenia się swoimi sukcesami a także odczuciami dotyczącymi spędzania czasu wolnego w domu na naszego e-maila [email protected]

Pozdrawiam Was serdecznie drogie dzieci oraz Waszych rodziców życząc dużo zdrowia 😊

„Mam taki kolor”
Proszę przygotować 4 zabawki w kolorach: żółty, zielony, czerwony i niebieski.
Rodzić podnosi jedną zabawkę do góry – zadaniem dziecka jest nazwanie koloru oraz znalezienie go w swoim ubraniu.

„Kropelka wody na wycieczce” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej.
Rodzic pokazuje kontur kropli wody (można narysować na kartce lub skorzystać z linku https://img.pngio.com/liquid-icon-298734-free-icons-library-liquid-icon-png-626_626.jpg) układa napis woda  i odczytuje go. Razem z dzieckiem dzieli wyraz na sylaby. Następnie układa przed dzieckiem trzy obrazki i opowiada historię kropelki wody:

1. Kropelka wody wybrała się na wycieczkę nad rzekę. W rzece widać pływające ryby, dookoła trawę, świeci słońce.
https://cloud2g.edupage.org/cloud?z%3AYwPY4hi1dBZ7%2BJIgJoecd3DP9676XzewBVZH%2FqWoOfIpOS08tr%2FiNmWEcscm4TD9
Rodzic pod obrazkiem kładzie kontur wesołej kropelki wody (można narysować lub skorzystać z linku
https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole151/depositphotos10595693-stock-illustration-water-drop.jpg

2. Nad rzekę przyszły dzieci. Są na wycieczce. Rozrzuciły papierki po cukierkach, kartoniki i butelki po sokach wrzuciły do wody.
https://img.redro.pl/obrazy/dzieci-bajki-stal-sie-mokry-chmura-zabawki-rzeka-polana-kwiaty-ptaki-motyle-400-36786039.jpg

3. Nad rzeką nie ma dzieci. Poszły do domu. Zostawiły papierki na trawie, kartoniki i butelki w rzece.
https://cloud6g.edupage.org/cloud?z%3ALnklCPeJIoLxYwvu4%2FyzfceqtrsTMAAZlKdE97%2FDemYgLVGD23csh2ERHn1%2Bn8wT

Rodzic pod obrazkiem kładzie kontur smutnej kropelki wody (można narysować lub skorzystać z linku https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSpY5wVpJqlLh-Am3bI-ilAE8ez13hugaHG1Gxih_ybABx2AqZA&usqp=CAU
Na podstawie opowiadania oraz obrazków, proszę aby dziecko spróbowało samodzielnie odpowiedzieć na pytanie:
Co się wydarzyło, gdy kropelka wody poszła na wycieczkę nad rzekę?
W jaki sposób możemy dbać o porządek nad rzeką?
Zachęcam do obejrzenia bajki edukacyjnej, w której kropelka wybrała się na wycieczkę nad rzekę.
https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

„Czysta i brudna woda” 
Rodzic stawia na stole przezroczysty pojemnik z czystą wodą. Rozmawia z dzieckiem na temat koloru wody i jej „czystości”. Dziecko wlewa do wody substancje (płyn do mycia naczyń oraz niebieską farbę). Dziecko obserwuje, co dzieje się pod wpływem substancji i stara się wyciągnąć wnioski (woda zmieniła barwę – jest brudna). Następnie Rodzic wkłada do tego pojemnika z brudną wodą warzywo/roślinę.

Dziecko obserwuje, co się stanie z rośliną pod wpływem działania substancji, które wlało do wody. Podsumowanie eksperymentu. Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem na temat tego, co się stanie, gdy rośliny napiją się brudnej wody w rzece. Nawet bardzo mała ilość, wylanych substancji i wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest zanieczyszczona.

Kochane dzieci, proszę abyście narysowały chmurkę oraz kropelki deszczu według wzoru.https://lh3.googleusercontent.com/proxy/1wczL5u-Ibrh2As-4bO8PdqZK-jvfbpT-lI0oV9SXGYWVXFtMqv06DB9lzgUbmdRXK0uNGHaJBcPQ4ebkaoQLBWqZm1lLrjQDnqXylXT9jCyKIqvlAN2HISBAKrnihK3RCV2d39Xd5tLU8zB-ztjvXtHlU3YXE7XwVt4Toan_lhYZySV-lT3civ9iNl8ZFGYDI3YISN3cdlA2rgOxzK56MyQUAzs-O5PxBROIjLSZA

Proszę wykleić niebieską plasteliną naszą dzielną kropelkę wody.https://lh3.googleusercontent.com/proxy/YulNbjiT1I48USgvXsHqdmpLoKRrzqVd6BS0utT_zqlTrVPUeoQOYxHeNflPhXwYceUBXVfkbJZDhj8gLRqU-uicOQVEF9xxgi4HtHPHGuOpXvWrKSkk_w
Pozdrawiam, Agata Stankiewicz 😊
Komentarze

Nowe linki dla grup p. Ewy i Kasi


Zajęcia dla grup p. Kasi i p. Ewy
Utrwalenie wiadomości z wykorzystaniem filmików z YouTube  (dni tygodnia, miesiące, dzień, noc, pory roku)

Dni tygodnia (4-5-6-latki)

Miesiące (6-latki)

Dzień, noc i pory roku (4-5-6-latki)

Komentarze

Czy wiem, jak chronić moją planetę? pytanie pani DorotyDzień dobry, proszę Państwa przesyłam materiały dla dzieci, mam nadzieję że są one ciekawe i dzieci się przy nich nie nudzą. Proszę o rozmowę z dziećmi na temat podany poniżej. Ewentualne pytania lub uwagi proszę kierować na maila:[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska

„Czy wiem, jak chronić moją planetę?” – quiz ekologiczny.
Pytania:
1. Co robimy, by oszczędzać wodę?
2. Jak zachowujemy się w lesie, by nie płoszyć zwierząt?
3. Kiedy należy dokarmiać ptaki?
4. Co należy zrobić, gdy wychodzimy z pokoju lub łazienki?

Kodeks Małego Ekologa – chronić środowisko.
1.Segregować odpady plastikowe, metalowe, papierowe, szklane, odpady bio.
2.Wyrzucać baterie do specjalnych pojemników.
3. Na zakupy zabierać torby z materiału.
4.Zgniatać plastikowe butelki, puszki, kartony.
5.Nie używać przedmiotów jednorazowego użytku – plastikowych talerzyków, widelców, kubeczków, słomek.
6.Kupować produkty, które można ponownie przetworzyć.
7.Wyłączać światło, kiedy go nie potrzebuje.
8.Nie palić odpadów.
9. Oszczędzać wodę, kiedy jej nie potrzebuję.
10. Chronić zwierzęta i przyrodę.
https://youtu.be/1PThAnyReK4
Strażnicy ziemi  - film edukacyjny.
Zadania dla dzieci:
1. Posegreguj śmieci.
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci
gra – posegreguj śmieci
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5bd2dd39ed6ed5c0363c648134f9e162_/index.html  do którego kosza śmieci? – test
2. Zaśpiewajcie piosenki
https://youtu.be/pRNtFXew_VE
Świat w naszych rękach
Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki.
Ref:  Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat
A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier, plastik albo szkło
Ref: Cały świat jest w naszych rękach …..

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
 Żeby jutro dobrze żyć
Ref: Cały świat jest w naszych rękach …..
https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA
ZIEMIA WYSPA ZIELONA
Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany. 
Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, ….

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.
Ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona, ……

3. Poprowadźcie stopą rolkę papieru toaletowego z wyznaczonego miejsca do mety.

Proszę przedszkolaku przypomnij sobie i poćwicz
:
https://youtu.be/btVDfZtKtdo
Kształty
https://mamotoja.pl/pub/babyonline_2015/Marta/nauka-czytania-czytaj-z-mama22.pdf 
Poczytaj z Mamą( Proszę państwa obrazki dzieci mogą podzielić na sylaby i określić liczbę sylab).
https://youtu.be/UNbFcyVeYjc Cyfry po angielsku
https://tuptuptup.org.pl/eksperyment-ze-smieciami/- eksperyment

Komentarze

Jak powstaje chleb? Zajęcia dla grup p. Kasi i p. Ewy
1.”Maszyny rolnicze” - Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopa­tę, widły, kosę. Dzieci dzielą ich nazwy na sylaby (4-5-6-latki), następnie na głoski (6-latki), oznaczają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie (5-6-latki). Następnie Rodzic pyta: Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy? Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia? Gdzie rolnik zwozi zboże? Zdjęcia można znaleźć na  stronie internetowej wpisując nazwę maszyny i wybierając „grafika”.
 2. „Rośliny zbożowe”– rozmowa z dzieckiem na temat roślin zbożowych i ich wykorzystania (np. żyto, pszenica, owies, kukurydza, jęczmień). Proszę odszukać ilustracje w domowej biblioteczce lub na Internecie.
3. „Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania. Rodzic przynosi popcorn. Zadaje dziecku pytania: Kiedy najczęściej jesz popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka kukurydziana). Wspólna degustacja popcornu lub wspólne przygotowanie i degustacja. Smacznego.
4. Jak powstaje chleb? - pogadanka na temat różnych rodzajów mąki, z której pozyskuje się
produkty piekarskie. Rodzic zadaje dzieciom pytania: Skąd się bierze chleb? Z czego wytwarza się pieczywo? Dlaczego są różne rodzaje chleba? Jakie rodzaje mąki wyróżniamy? (ziemniaczana, żytnia, razowa, kukurydziana, jaglana, lniana). Dzieci przypominają sobie zboża poznane wcześniej.
5. Blok zajęć o emocjach – docenienie. „Wiosna na wsi” – Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania opowiadania.
Wiosna na wsi
Dominika Niemiec
Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno samochodu uciekające bloki i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich wieżowców, które dumnie pięły się w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał zmieniający się krajobraz.
Najpierw przejeżdżali przez miasta i miasteczka, które były coraz mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały się połacie lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich z wielkim entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana.
–– Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieście.
–– O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek. – Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu?
–– O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie
z ogrodu – zapowiedziała mama.
Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku ogrodu. Do obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek znajdujących się we wnętrzu każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grządek wpadały ziarenka, z których miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek kierował pracą Stasia i pomagał przykrywać mu ziarenka ziemią.
–– Teraz trzeba to wszystko dobrze podlać – zarządził.
Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża.
– Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu – z uśmiechem powiedział dziadek.
Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu.
–– Umyjcie szybko ręce, podaję obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do
domu Stasia z dziadkiem.
Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie zgłodniał podczas prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu.
–– Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem z pierogiem – śmiejąc się, powiedział tata.
–– Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie. – Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, Stasiu, obsiewanie ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzień. Nie dość, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić.
Staś poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci.
–– Nareszcie ktoś docenił, to że gotuję – powiedziała mama.
–– Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek.
–– No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko nam smakuje.
–– Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek.
Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało opowiedzieć treść.
Po zakończeniu opowiadania Rodzic pyta, jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom (szczególnie zwraca uwagę na uczucie docenienia).
 Zadaje pytania: Co to znaczy „czuć się docenionym”? Czy jest to przyjemne uczucie? Za co można kogoś docenić? Czy ty czułeś się kiedyś docenieni? W jakiej to było sytuacji? Jak można komuś okazać, że się go docenia?
6. „W poniedziałek rano kosił ojciec siano” – zabawa ruchowa ze śpiewem. Utrwalenie dni tygodnia

Komentarze

Pani Dorota pisze do dzieci


Dzień dobry!
Kochane dzieci proszę bardzo o uważne wysłuchanie opowiadania, obejrzenie
z rodzicem edukacyjnych filmików  oraz porozmawianie  z rodzicami na ich temat.

Proszę Państwa, ewentualne pytania lub uwagi proszę kierować na maila: [email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska

 „Po co nam prąd
?” Proszę porozmawiać z dzieckiem  na temat sposobów wykorzystania prądu na podstawie doświad­czeń dzieci oraz pierwszej części opowiadania
Pstryk
Grzegorz Kasdepke
– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem zapadła ciemność. I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać komputer, i nawet Junior przestał sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać, wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza odezwała się babcia Marysia.
– Dominik! – zawołała z dużego pokoju.
– To twoja sprawka?! – Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik.
 – O czym?!
– Głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności! – Mogę nie mówić... – mruknął Dominik. – Hau! – dodał mu otuchy Junior. Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach – i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się, jak po przebudzeniu z krótkiej drzemki, i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli oczy. – Przecież tata ci mówił
 – zasapała babcia, wchodząc do kuch­ni – żebyś nie włączał tego czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! A na razie trzeba uważać! Bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?! – Hau! – uspokoił ją Junior. Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza część wykładu musiała odbyć się w łazience.
Proszę aby dziecko narysowało jedno urządzenie występujące w opowiadaniu Grzegorza Kasdepke Pstryk (czajnik elek­tryczny, radio, pralka, lodówka). Proszę podzielić na sylaby wyrazy: czajnik, radio, pralka, lodówka – określić liczbę sylab. Dla chętnych dzieci można wymienić inne urządzenia elektryczne występujące w domu i również podzielić je na sylaby.
„Przestrogi Dominika”zasady korzystania z urządzeń elektrycznych na podstawie drugiej czę­ści opowiadania Grzegorza Kasdepke Pstryk.
Pstryk Grzegorz Kasdepke
– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik. – Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby suszarka wpadła do wanny, to... Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka wpadła do wanny. – Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do dziurek od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę kiedyś, że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery!
Junior, gdyby było to możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego siebie. – Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś urzą­dzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, i... słuchasz mnie? – Hau... – odszczeknął zrezygnowany Junior. – No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik.
– Najważniejsze jest jedno: nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś?
 – Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła – i wykład został zakończony.
Pytanie do opowiadania: Jakie zasady korzystania z urządzeń elektrycznych przekazał Dominik Juniorowi?
Zabawa :        
Trąf, trąf, misia bela  (
Dzieci uderzają cztery razy piąstkami o siebie,  pionowo jedna o drugą).
Misia kasia      (Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają raz o podłogę).
Kąfacela          (Wykonują dwa podskoki).
Misia a            (Obracają się wokół swojej osi w lewo i klaszczą w dłonie na „a”).
Misia be          ( Obracają się wokół swojej osi w prawo i klaszczą w dłonie na „be”).
Misia kasia      (Przykucają i otwartymi dłońmi uderzają o podłogę).
Kąface             (Wykonują trzy podskoki).
(Zabawę powtarzamy trzy razy, za każdym razem coraz szybciej).
Filmy:
edukacyjne, instruktarzowe, doświadczenia.
https://youtu.be/rTkPZ67GePw
Skąd się bierze prąd?
https://youtu.be/LmpLrMs44VQ
Nie taki prąd straszny
https://youtu.be/AStAgINKgXE
Zabawki z recyklingu
https://vimeo.com/219832732
Doświadczenie – światło
https://player.vimeo.com/video/219827474
Podwodny świat – praca plastyczno – techniczna
http://scholaris.pl/resources/run/id/112607 - Zaznacz listki
http://scholaris.pl/resources/run/id/102208  -  Uporządkuj liczby.
Ewentualne pytania proszę kierować na maila:
[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska

Komentarze

Katecheza tego tygodnia


Mam swojego Anioła Stróża
1.     Opowiadanie:
Malutka Ania leżała w kołysce, patrzyła i uśmiechała się do kogoś. A jej brat Adaś dziwił się, bo obok Ani nikogo nie było.
-Tatusiu! – zawołał Adaś – Do kogo Ania się uśmiecha?
Bo nikogo tutaj nie widzę.
- Może śmieje się do ciebie? – powiedział tatuś.
- Nie – odpowiedział Adaś – ona patrzy w drugą stronę.
- A może do pluszowego misia?
- Nie tatusiu. Ona nie patrzy na misia.
- Może więc przygląda się obrazkowi, który wisi nad kołyską? – próbował zgadnąć tatuś.
- Nie tatusiu, to nie do obrazka Ania się śmieje.
Tata podszedł do kołyski. I zobaczył, że Ania rzeczywiście uśmiecha się i wyciąga rączki, jakby ktoś obok niej stał.
- Adasiu! – powiedział w końcu tata – Ona się śmieje do swojego Anioła Stróża. My go nie widzimy, ale on tutaj jest. I twój Anioł też jest obok ciebie. I mój też.
Adaś jeszcze raz spojrzał na śmiejącą się Anię. I wydawało mu się, że widzi Anioła, który stoi obok kołyski. Anioł miał wplecione we włosy konwalie. To do nich wyciągała rączki mała Ania.

Pytania do opowiadania:
1.     Nad czym zastanawiał się Adaś?
2.     Do kogo uśmiechała się mała Ania?
3.     Czy Anioła możemy zobaczyć?
4.     Jak wyglądał Anioł małej Ani?

2.     Pan Bóg dał nam Anioła Stróża, aby się nami opiekował, by nas bronił przed złem, niebezpieczeństwami, aby prowadził nas do nieba. Dlatego zachęcam Was kochane dzieci, żebyście codziennie w modlitwie prosiły swojego Anioła Stróża o opiekę modlitwą, którą bardzo dobrze znacie:
„Aniele Boży Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy,
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego,
Zaprowadź mnie do żywota wiecznego
Amen”.
3.     Praca plastyczna:
Zachęcam Was do wykonania swojego Anioła Stróża. Najlepiej zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie jak może wyglądać Wasz Anioł, a później wykonajcie piękne prace z wizerunkiem Anioła Stróża.

Komentarze

praca dla grupy p. Agatki

Drogie dzieci 😊
Bardzo proszę abyście wysłuchały wiersza „Co to jest ekologia” oraz odpowiedziały na pytania.
Co to jest ekologia
Danuta Klimkiewicz, Wiesław Drabik
Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy? – powiedz, sowo!
Sowa chwilkę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nimi, bo to wszystko,
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować
– powiedziała mądra sowa.

Proszę pokazać dziecku obrazki: zwierząt, lasu, rzeki, ptaków.
Pytania: Co to jest ekologia?
Czy możemy niszczyć środowisko?
Zachęcam do wysłuchania oraz zapoznania się z piosenką ♫ ♫ Ekologia ♫ ♫https://www.youtube.com/watch?v=tRjjS-Pw9Fg
Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!
 „Ekoludek” – praca plastyczno-techniczna z surowców wtórnych. Bardzo proszę o wykonanie ekoludka z surowców wtórnych z nakrętek i butelek plastikowych. Proszę aby dominowały kolory: żółty, niebieski i zielony. Najlepiej pomalować farbami (rączkami, bez użycia pędzla). Ważne, aby podczas pracy dziecko nazywało wykorzystane kolory. W poniższym linku znajdziecie Państwo ekoludka wykonanego na wzór Minionka.
 Na koniec zachęcam do uczestnictwa w zabawie ruchowej na podstawie krótkiego wiersza.
Rama, raba                                  2 klaśnięcia w dłonie
dyc, dyc, dyc                                3 uderzenia w kolana
Skacze koń przez płotki, hyc!       wysokie podskoki
Ribi, ribi                                      2 klaśnięcia w dłonie
cza, cza, cza                                3 uderzenia w kolana
Krowa czarne łaty ma.                dotykanie się dłońmi po całym ciele, od głowy do stóp
Rubu, rubu                                   2 klaśnięcia w dłonie
fi, fi, fi                                          3 uderzenia w kolana
Mała świnka robi kwi!                 kucanie i formowanie z dłoni koła - przykładanie go do ust
Rebe, rebe                                    2 klaśnięcia w dłonie
tyku, tyku                                      2 uderzenia w kolana

kogut pieje kukuryku!                   stanie na jednej nodze z rozłożonymi rękoma
Komentarze

Zabawy matematyczne dla grup p. Kasi i p. Ewy
Karty utrwalające umiejętność liczenia (5-6-latki).
Link do strony:

Doskonalenie umiejętności przeliczania oczek na kostkach, rozpoznawania i pisania cyfr oraz liczby 10 po śladzie (6-latki):

Przeliczanie i dopasowywanie wyniku do odpowiedniej cyfry (5-6-latki):

Dodawanie (5-6-latki)


Dodawanie (6-latki, w wyniku proszę napisać cyfry pisane)

Rytmy dla 5-6-latków:

Zabawa paluszkowa dla 4-5-6-latków

Zabawa paluszkowa przy wierszu „Dwie ręce, dziesięć palców”
Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),
Na pianinie gram (uderzamy palcami o kolana).
 Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
Na bębenku gram (uderzamy dłońmi o kolana).
 Ja dziesięć palców mam (pokazujemy wszystkie palce),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
 I zaklaszcze wam (klaszczemy w dłonie).

Szlaczki dla czterolatków:
Kolorowanka online dla 4-latków:
Przeliczanie elementów (4-latki):
Rytmy dla 4-latków:


Komentarze

pani Agata pisze do dzieci....

Dbamy o naszą planetę
Kochane dzieci
Wysłuchajcie krótkiej informacji, dzięki której dowiedzie się co to jest przyroda.
Przyroda to otaczający nas świat roślinny i zwierzęcy wraz z terenem, na którym istnieje i ze wszystkimi przejawami jego życia. Przyroda to spotkania z bocianem i żabą na kwiecistej łące. To konwalie pachnące w przydomowym ogrodzie i bzyczące nad nimi pszczoły. To rzeczka, w której obserwujemy ryby i rośliny wodne. To również pobliski las pełen tajemnic związanych z obecnością w nim różnych ptaków i zwierząt. W nim właśnie możemy znaleźć swojego pierwszego w życiu grzyba. Przyroda z to także piękno zachodów słońca i różnobarwnej tęczy po burzy. To niekończące się cudowne pejzaże utkane z barw każdej z pór roku.


Proszę abyście wysłuchały wiersza „Co to jest przyroda?”.
Co to jest przyroda? D. Gellner
To drzewa i kwiaty,
i liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.
Przyroda jest wokół,
wszędzie ją spotkasz.
Ptak rozśpiewany,
gadające świerszcze.
Powiedzcie, proszę,
co jeszcze, co jeszcze.
Szanuj przyrodę,
kochaj przyrodę.
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody.
Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło,
będzie zielono.
Po przeczytaniu wiersza rodzic pokazuje dziecku obrazki przedstawiające kwiaty. Zadaniem dziecka jest wybranie tych kwiatów, których płatki są żółte.
https://cdn.arena.pl/605173fd7c2fa732a9d2c3b4f52eedda-product_lightbox.jpg

Zachęcam do wykonania pracy plastyczno-technicznej. Poniżej znajdziecie Państwo wzór.

W poniższym linku znajdziecie Państwo kolorowanki, proszę aby dziecko wybrało jedną i pokolorowało. (Oczywiście zachęcam do pokolorowania wszystkich😊)

„Czysto wokół nas” – zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po salonie w rytm spokojnej muzyki. Gdy muzyka cichnie, rodzic wypowiada zdania zawierające prawdziwe informacje i niezgodne z prawdą. Gdy informacje są prawdziwe, dziecko klaszcze, gdy są nieprawdziwe, robi przysiad, np.:
W lesie możemy zostawiać papierki, butelki, opakowania po sokach;
W lesie głośno się zachowujemy, aby wystraszyć zwierzęta i ptaki;
Nie zostawiamy w lesie papierków;
W lesie zachowujemy się cicho;
Nie łamiemy gałęzi z drzew;
W lesie nie zrywamy liści z drzew oraz innych roślin;
Gdy jesteśmy nad rzeką, nie wrzucamy butelek ani papierków do wody;
Papierki i butelki po sokach wrzucamy do kosza na śmieci.

Kochane dzieci, zachęcam do obejrzenia bajki edukacyjnej - Drużyna Wróżki Odpadusi „Akcja segregacja”.

W poniższym linku znajdziecie państwo ćwiczenie, w którym należy narysować drogę do odpowiedniego kontenera. Proszę aby dziecko spróbowało samodzielnie wykonać to ćwiczenie.

Komentarze

p. Dorota proponuje pracę dla swojej grupy


Dzień dobry!
Kochane dzieci bardzo proszę o uważne wysłuchanie wierszyka i o porozmawianie z rodzicami na jego temat, oraz Co możemy zrobić dla naszej ziemi?
Szanowni Państwo proszę o rozmowę z dziećmi na poniższe tematy, obejrzenie filmów edukacyjnych i wspólnie wykonać prace plastyczną.
Ewentualne pytania proszę kierować na maila:[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska
Wielkie sprzątanie
W lesie na polanie dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta za wielkie sprzątanie.
Szu – szu – szu!  Szu – szu – szu! 
Pracujemy ile tchu.
Szu – szu – szu!  Szu – szu – szu! 
Zaraz czysto będzie tu.

Mrówka ze ślimaczkiem sprzątają pod krzaczkiem.
A żabki z wiewiórką w strumyku za górką.
Szu – szu – szu!  Szu – szu – szu! 
Zbierają sikorki papierki i worki.
A maleńkie muszki butelki i puszki.
Szu – szu – szu!  Szu – szu – szu! 

Kosy pogwizdują i śmieci pakują.
A niedźwiadek z liskiem sortują je wszystkie.
Szu – szu – szu!  Szu – szu – szu! 

A gdy posprzątały ten list do nas wysłały.
Pamiętajcie dzieci by w lesie nie śmiecić.
Pytania do wiersza: 1.Co robią zwierzęta? 2.Gdzie sprzątają mrówka i ślimak?
 3. A żabki z wie­wiórką? 4. Co robią sikorki i muszki
? 5. Co robią kosy? 
6.Co zrobiły, gdy zakończyły sprzątać?
Bardzo proszę o rozmowę z dziećmi:
„ Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?” – rozmowa na temat sposobów dbania o środowisko.
 Abyśmy nadal mogli oglądać drzewa, słyszeć śpiew ptaków i czuć zapach kwiatów, musimy dbać
o środowisko. Jak możemy chronić lasy? (…), wodę (…), dbać o przyrodę? (…).
Dziecko swobodnie wypowiadają się na temat sposobów ochrony przyrody.
Przykłady : 1.Wyłączaj światło w pokoju, z którego wychodzisz! 2. Zakręć wodę, gdy jej nie używasz,  na przykład, gdy myjesz zęby!  3.Poproś rodziców, aby wymienili żarówki na energooszczędne! 4.Posadź z rodzicami drzewo, krzew lub inne rośliny!  5.Posadź i pielęgnuj kwiaty na balkonie! 6.Gdy są mrozy, dokarmiaj ptaki! 7. Segreguj śmieci!8. Proszę przypomnieć dziecku co to jest recykling (powtórne przetworzenie produktu).
Filmy edukacyjne:
https://youtu.be/zleExE18fqQ
https://youtu.be/PYd88-RyaLs

Piosenki:
https://youtu.be/iNJeMifYcL4
https://youtu.be/-ZQTnkXpcCA

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/animowana-ziemia-kolorowanka Ziemia

Komentarze

Zajęcia dla grup p. Kasi i p. EwyZwierzęta na wsi

1.”Zwierzęta z wiejskiego podwórka” – film edukacyjny dla dzieci.

2. „Zwierzęta domowe po angielsku z wymowa:

3. „Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastycznawedług pomysłu dzieci i Rodziców z dostępnych w domu materiałów.

4. Odgłosy zwierząt gospodarskich dla dzieci – Proszę odtworzyć odgłosy zwierząt ze strony internetowej. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, jakie zwierzę wydaje odgłos bez patrzenia na filmik

5. Pisanie nazw zwierząt w liniaturze - 6-latki (kura, kury, krowa, krowy, kot, koty, pies, psy, kogut, koguty, indyk, indyki i inne dla dzieci które poradzą sobie z pisownią). Proszę zwrócić uwagę na poprawne umieszczenie liter w linijkach. Proszę wykorzystać zeszyt w trzy linie lub wydrukować liniaturę ze strony:
- szlaczki – 5-latki:
- „Krowa” – łączenie kropek, kolorowanie - 4-latki

Komentarze

dla grupy p. Doroty


Dzień dobry!
Kochane dzieci proszę bardzo o uważne oberznie z rodzicem edukacyjnych filmików  oraz porozmawianie  z rodzicami na ich temat.
Proszę Państwa, proszę o rozmowę z dzieckiem na tematy:
1 Co to jest recykling? 2. W jaki sposób segregujemy odpady?


Ewentualne pytania proszę kierować na maila:
[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska
Filmy edukacyjne:
Praca plastyczno – techniczna:
Proszę z dzieckiem wykonać robota z odpadów dostępnych w domu. Zrobić zdjęcie i przesłać je na maila:[email protected].pl Technika pracy dowolna.
cyfry po polsku
https://youtu.be/yD0I-lOO7mQ
Głowa, ramiona, kolana, pięty
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
Head, Shoulders, Knees and Toes


Komentarze

" Na polu" zajęcia dla 5/6 latków


Zajęcia dla grup p. Ewy i p. Kasi

Prosimy Państwa o przeprowadzenie poniższych zajęć z dziećmi.
Ewentualne pytania prosimy kierować na maila [email protected].pl
Na polu

1.”Wspólna praca” – Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania wiersza: Zwróć uwagę na wszystkie trudne słowa, postaraj się je zapamiętać.
Wspólna praca
Ludwik Wiszniewski
Kwaknął kaczor
raz i drugi:
− Na podwórku
widzę pługi…
Kwa, kwa!
Wróbel siedzi
na stodole:
− Już gospodarz
jedzie w pole…
Ćwir, ćwir!
Zając przysiadł
na ugorze:
− Już gospodarz
w polu orze…
Hop, hop!
Na podwórku
kogut pieje:
− Już gospodarz
w polu sieje…
Ko, ko!
Na topoli
kraczą wrony:
− Już koniki
ciągną brony…
Kra, kra!
Teraz krzyczą
wszyscy razem:
− Oraliśmy
z gospodarzem!
Hej! hej!
Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: Czy zrozumiałeś/aś wszystkie słowa użyte w wierszu? Rodzic wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. Czy zapamiętałeś/aś jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały? Rodzic zachęca dziecko do tworzenia zdań z niektórymi słowami użytymi w wierszu. Dziecko przelicza słowa w zdaniach i na palcach pokazuje lub mówi ich liczbę.
2. „Dlaczego rośliny rosną?” – burza mózgów. Dzieci podają swoje odpowiedzi na pytanie.


3. „Zakładamy uprawę roślin” – Dziecko wspólnie z Rodzicem sadzi do doniczki cebulkę, pietruszkę. Dba o swoją hodowlę, obserwuje, podlewa. Po kilku dniach, proszę o zdjęcia efektów hodowli.
4. „Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowczapołączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi. Rodzic czyta, dziecko naśladuje ruch i odgłosy.
–– Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch – naśladowanie odgłosów, dzieci tworzą pociąg). Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi…
–– Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania).
–– Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), deszcz pada na pole (kap, kap, kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz). Słońce grzeje całe lato (uf, uf, uf), nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr). Kombajn przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr).
–– Młyn: Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką), z ziaren powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków! Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy samochodem (brum, brum, brum). Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie), piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie ruchu wyrabiania ciasta).
–– Piekarnia: Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by dostarczyć pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki wdech i wydech).
–– Pociąg: Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch) do przedszkola.
5. Zabawa muzyczna do piosenki ludowej „Zasiali górale”– osłuchanie z piosenką ludową, interpretacja ruchowa.
6. Zabawa matematyczna – Proszę przygotować do 10 kawałków wełny różnej długości. Zadaniem dziecka jest porównywanie długości, szeregowanie, układanie kawałków wełny od najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego.


Komentarze

p. Dorota proponuje coś nowego


Dzień dobry!
Kochane dzieci proszę bardzo o uważne wysłuchać opowiadania czytanego przez rodzica oraz porozmawianie  z rodzicami na jego temat.

Ewentualne pytania proszę kierować na maila:
[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska
Wielka przygoda małej Zosi – aut. Barbara Lewandowska
Biedronka – Kropeczka mieszkała na łące pod listkiem koniczyny. Dobrze jej tu było. Przeszła na łąkę Zosia. Posadziła małą biedroneczkę na dłoni i powiedziała:
- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony.
I zamknęła Kropeczkę w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było
koniczyny ani grzejącego słonka, ani błękitnego nieba.
A kiedy wieczorem Zosia zasnęła, poczuła nagle, że robi się coraz to mniejsza i mniejsza…
Wreszcie była tak malutka, że mogłaby się wykąpać w mamusinym naparstku jak w wannie.
Wtedy przyszła do niej Kropeczka.
- Chodź ze mną – powiedziała.
I Zosia poszła z biedronką na łąkę. Teraz trawy wydawały jej się wielkie jak drzewa. Szumiały jak las. Z gęstwiny wyszedł ogromny chrząszcz.
- Kto mi spać przeszkadza? – mruczał rozgniewany.
Zosia przestraszyła się jego groźnych rogów. Zaczęła uciekać co sił w małych nóżkach.
O mało nie wpadła w gęstą sieć pająka! W tej sieci siedziała zapłakana pszczoła.
- Uwolnię cię, nie płacz… – obiecała Zosia
Małymi paluszkami rozrywa nitki. Prędko, prędko, bo pająk może wrócić lada chwila! Oho!
Już nadchodzi! Z daleka krzyczy: „ Ja wam dam!, Ja wam dam!” Może sobie krzyczeć! Nic już nie zrobi ani pszczole, ani Zosi!
Pszczoła poleciała z Zosią do ula. Strażniczka zaprowadziła je do królowej. Opowiedziała
Zosia o całej przygodzie.
- Bzum – bzum – bzum – zabrzęczała królowa. Jesteś bardzo dzielna Zosiu. A w nagrodę weź
dwa dzbany miodu.
Wyszła Zosia z ula. Dźwiga dzbany. Miodek pachnie znakomicie. Spróbowała raz i drugi…
Nie zdążyła po raz trzeci oblizać paluszków, bo z wielkim szumem i bzykaniem nadleciały osy
– łakomczuchy. W mig wylizały dzbany i dalejże gonić Zosię! A żądła miały ostre jak
szpileczki! Kto wie, co by się z Zosią stało, gdyby Kropeczka nie przybiegła na pomoc.
- Siadaj mi na grzbiecie! – zawołała. Rozwinęła skrzydełka i… frunęła wysoko.
- Już mnie nie złapiecie, obrzydliwe osy! – cieszyła się Zosia.
- Zaraz wam pokażę: „Zyg, zyg, "marcheweczka”…
Podniosła rączki i… poleciała w dół!
Chlup! Wpadła w środek ogromnego stawu. Karp, który tu mieszkał, bardzo się zdziwił:
„Jeszcze takiej ryby nigdy nie widziałem. Może zjeść ją na śniadanie?”. Nie zjesz, karpiu, Zosi, bo po wędce już ucieka na powierzchnię wody!
Usiadła na listku jak na wysepce. I martwi się „Kto mi pomoże dopłynąć do brzegu?”.
- Ja! – powiedział nartnik. – Przecież umiem sunąć po wodzie!
Siadła Zosia nartnikowi na grzbiecie. Za chwilę była na brzegu. Spotkała tu pracowite mrówki.
- Co robicie? – spytała.
Ale mrówki nie miały czasu na rozmowę. Naprawiały mrowisko, które nocą popsuł deszcz.
Pomagała im Zosia w pracy. A potem pokazały jej mrówki całe mrowisko. Taki był tam ruch i gwar, jak na ulicach prawdziwego miasta!
Najbardziej podobał się Zosi żłobek. Tu wylęgały się z jajeczek małe mrówki.
Opiekowała się nimi Zosia, dopóki nie podrosły. A kiedy już umiały chodzić, poszła z nimi na spacer. Wesoło bawiły się na łące. Nagle rozległ się hałas, tupanie. To chłopcy przybiegli na łąkę z siatką na motyle. Uciekły mrówki. Zosia schowała się pod listkiem. Zaszumiało, zahuczało, zachwiał się listek i… już Zosia zaplątana w gęstą siatkę! Na
próżno krzyczała. Głos miała cichy jak szelest trawki. Nikt jej nie słyszał.
- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony – powiedział chłopiec.
I zamknął ją w pudełku od zapałek.
Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było zielonego listka ani grzejącego słońca, ani
błękitnego nieba. I wtedy Zosia obudziła się. A potem otworzyła pudełko.
- Biedroneczko – Kropeczko, leć na łąkę do pachnącej koniczyny, błękitnego nieba
i   grzejącego słonka!
Pytania do opowiadania:
1.Co się stało, gdy dzieci złapały Zosię w siatkę na motyle?  2.Co zrobiła Zosia, gdy się obu­dziła?  3.Jak zachowuje się przyjaciel przyrody?  4.Czy jestem przyjacielem przyrody? –  dziecko odpowiada na pytanie, uzasadniając swoją odpowiedź przykładami.

Praca plastyczno – techniczna:
Proszę zaprojektować swój znaczek, zrobić zdjęcie i przesłać je na maila:[email protected].pl „Jestem przyjacielem przyrody”. Technika pracy dowolna.

Filmy: edukacyjne, instruktarzowe, doświadczenia.
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4
Wędrówki Skrzata Borówki
 https://vimeo.com/224050206
Bańki mydlane
https://player.vimeo.com/video/209588893
 
https://player.vimeo.com/video/216630445
W pracowni malarza
https://youtu.be/SUt8q0EKbms
 Angielski  – body.
Pajączek – masaż relaksacyjny.
Dziecko siedzi na dywanie, rodzic robi masaż dziecku czytając wiersz i odwrotnie, rodzic czyta
a dziecko wykonuje masaż rodzicowi.
Wspinał się pajączek po rynnie. (Rodzic „wędrują” palcami od dołu ku górze po plecach dziecka).
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka. (Układa obie dłonie płasko na plecach i szybko przesuwają je w dół).
Zaświeciło słoneczko. (Masuje plecy ruchem okrężnym).
Wysuszyło pajączka, rynnę i… (Masuje  plecy dziecka  tak długo, aż poczują ciepło).
dalej wspinał się pajączek po rynnie. (Zaczynamy masaż od początku).

                                                            


Komentarze

Nowe zadania dla grupy p. Doroty


Dzień dobry!
Kochane dzieci proszę bardzo o uważne obejrzenie z rodzicami przygotowanego materiału edukacyjnego.
Szanowni Państwo przesyłam dla dzieci filmiki: edukacyjne, ruchowe, zagadki. Bardzo proszę o porozmawianie z dziećmi: Czym różni się biblioteka od księgarni? Jak nazywa się osoba pracująca w bibliotece? Jak nazywa się osoba pracująca w księgarni. Proszę porozmawiać z dzieckiem w jaki sposób należy zachować się w księgarni i bibliotece.
Ewentualne pytania proszę kierować na maila:
[email protected].pl
Pozdrawiam. Dorota Witkowska
Filmy edukacyjne:

https://youtu.be/dVntYs6Cm0Q
W księgarni
https://youtu.be/M29Af2Mhf88n
Twoja biblioteka
Księgarnia
Bożena Forma
Stanęłam z mamą przed dużą wystawą.

Spojrzałam na książkę z okładką ciekawą.
Na niej królewna i zła czarownica.
Jakie piękne książki! Mama się zachwyca.

Po chwili w księgarni stanęłyśmy obie
pełno książek na półkach, którą wybrać sobie?
Wszystkie w kolorowe okładki ubrane
tytuły na nich wydrukowane.

Sprzedawca chętnie swych rad nam udziela,
ta może dla brata, ta dla przyjaciela.
W każdej wiedza ukryta o zwierzętach, roślinach,
słów kilka o planetach i piłkarskich drużynach.

O śpiącej królewnie bajkę wybrałam
i grzecznie panu podziękowałam.
Kiedy do domu z mamą przyjdziemy
w świat pięknej bajki się przeniesiemy.
Kup mi, mamo książeczkę
T. Kubiak
Kolorowe książeczki,
kolorowe bajeczki.
w kolorowych bajeczkach.
Kolorowy jest świat.
Kup mi, mamo książeczkę,
przeczytaj bajeczkę,
a w bajeczce tej dziwy.
Każdy poznać je rad.
Ile jabłek w koszyku,
tyle w książce wierszyków.
A te wiersze jak świerszcze
grają całą noc.
Zagadki:
Nie mierzy, nie waży,
a sprzedaje.
Dużo wierszy,
opowiadań i bajek. (księgarz)
Kto w sklepie bez wagi sprzedaje
dużo wierszy i bajek?  (księgarz)
Kupisz tam książek bez liku
mój czytelniku. (księgarnia)
Kto ma na półkach
książek bez liku,
i dba o książki,
i czytelników. (bibliotekarz)
Oto zagadka książkowa!
Dziesięć liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim „teka”.
Książka tam na Ciebie czeka,
coraz inna, coraz nowa. (biblioteka)
Trochę nauki przez zabawę
https://youtu.be/h4eueDYPTIg
"Head, Shoulders, Knees and Toes"
 ,,Mycie rąk”. Dzieci stoją w kole, powtarzają kilka razy wierszyk, wykonując odpowiednie ruchy rękami
Wo-da ka-pie kap, kap, kap, (dzieci klaszczą w dłonie na „kap, kap, kap”)
My-ję rę-ce chlap, chlap, chlap (dzieci strzepują ręce na „chlap, chlap, chlap”)
Czys-te rę-ce już ma-my, (dzieci w rytm wierszyka „obracają” ręce w nadgarstkach)
Więc je w ręcz-nik wy-cie-ra-my. (naśladują wycieranie rąk w ręcznik)

Komentarze

p. Ewa i Kasi proponują ciekawy temat


Zajęcia dla grup p. Kasi i p. Ewy

SKĄD SIĘ BIERZE SER?

1.”Przetwory z mleka” – Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania tekstu.
Przetwory z mleka
Bożena Forma
Na zakupy wyruszamy,
dużą torbę zabieramy.
Trzeba kupić serek biały
i ser żółty w dziury cały.
Smaczny jogurt waniliowy,
naturalny, truskawkowy.
I koniecznie też maślankę,
ser topiony i śmietankę.
Różne są przetwory z mleka,
zatem niechaj nikt nie zwleka.
Dnia każdego – to zasada
coś z nabiału niechaj zjada.
Po przeczytaniu tekstu Rodzic prosi dzieci, żeby powiedziały, jakie zwierzęta dają mleko, które wyko­rzystują ludzie. Jeśli jest taka konieczność, podpowiada, że nie tylko krowa, ale także np. owca, koza. Prosi dzieci, by na podstawie wysłuchanego wiersza i własnej wiedzy powiedziały, jakie pro­dukty są zrobione z mleka. Dzieci podają nazwy produktów, dzielą je na sylaby (4-5-6-latki), podają pierwszą głoskę (5-latki) i ostatnią głoskę (6-latki).
2. „Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych.
Rodzic przygotowuje w kubeczkach różne produkty mleczne, a dziecko próbuje je i odgaduje ich nazwę.
3. „Krowa” – praca plastyczno-techniczna. Rodzic daje dziecku lateksową rękawiczkę. Dziecko stara się ją nadmuchać. Nadmu­chaną rękawiczkę Rodzic związuje tak, by powstał z niej balon. Na okrągłej części rękawiczki dzieci flamastrami rysują krowę tak, aby nadmuchane palce rękawiczki były wymionami krowy.
4. Zagadki z wiejskiego podwórka  - Rodzic czyta zagadkę, dziecko odgaduje.
6-latki dzielą wyraz będący rozwiązaniem na sylaby i głoski,
5-latki dzielą wyraz na sylaby i wyróżniają pierwszą głoskę,
4-latki dzielą wyraz na sylaby.

- To tak szuka lis przybłęda
Kur drzemiących na swych grzędach. (kurnik)
- Koń ma ich cztery.
Do nich koniowi kowal przybija cztery podkowy. (kopyta)
- Na długiej białej szyi głowę zadziera w górę,
dumna, że przed wiekami książki pisano jej piórem. (gęś)
- Przy jego wadze i wielkości marnie wyglądają gęś i kura.
Gdy go czerwony kolor złości, gulgocze oraz stroszy pióra. (indyk)
- Trzeba najpierw ją wydoić drodzy moi,
By apetyty nasz na mleko zaspokoić. (krowa)
- Jest od konia dużo mniejszy, lecz ma troszkę większe uszy.
Gdy się uprze, że iść nie chce, to nic z miejsca go nie ruszy. (osioł)
- Gdy ten zwierz we wściekłość wpada grozę budzi sporą.
Drażnią go torreadorzy i czerwony kolor. (byk)
- Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku ozdabia święconkę. (baranek)

5. ”Stary Donald farmę miał” – wersja angielska. Dzieci słuchają i śpiewają.


Komentarze

List p. Ewy do RodzicówDrodzy Rodzice!

Dziękuję Rodzicom, którzy przysyłają do mnie prace swoich dzieci i informacje o ich postępach w nauce. Cieszę się z efektów Waszej  wspólnej pracy. Staram się szybko odpisywać na Wasze wiadomości.
            Zachęcam innych Rodziców do dzielenia się osiągnięciami, zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, wytworami plastycznymi i konstrukcyjnymi swoich pociech.
            Proszę korzystać z e-maila [email protected]

Dziękuję.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia.
Ewa Filip

Komentarze